VERKLARING MET BETREKKING TOT
PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING (PRIVACY NOTICE)

(Versie 26-07-2018)

1. INTRODUCTIE

De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de naleving van de wet, momenteel de
Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016
betreffende gegevensbescherming, bekend als "GDPR" of enige andere wetgevingshandeling ze
aanpassen.
Gegevensbescherming en privacy zijn van het grootste belang voor La Petite Merveille. We zijn
vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met
de wet en op een eerlijke en transparante manier.
Deze verklaring helpt u onze gegevensbescherming praktijken te begrijpen. Wij nodigen u uit om het
aandachtig te lezen.
Het doel van deze verklaring is om u uit te leggen hoe La Petite Merveille persoonlijke gegevens
verzamelt, gebruikt en behoudt met betrekking tot haar klanten en elke natuurlijke persoon die in
contact staat met La Petite Merveille.
Deze verklaring is ook bedoeld om u te informeren over de doeleinden van de verwerking van uw
persoonlijke gegevens, de duur van hun bewaring en de rechten die u kunt uitoefenen tegen deze
gegevens.
Met "gegevens" verwijst La Petite Merveille naar alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de
klant, namelijk alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die het mogelijk maakt
deze informatie direct of indirect te identificeren.

2. BEHANDELING MANAGER

De controller is La Petite Merveille, met hun maatschappelijke zetel aan de Rue du Comte Th.
D’Ursel, 51 - 6940 Durbuy. La Petite Merveille reageert dus op de toezichthoudende autoriteiten,
namelijk de Commissie voor de bescherming van de privacy (binnenkort de Autoriteit voor
gegevensbescherming genoemd), om zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot uw
gegevens. Het is La Petite Merveille die de doeleinden bepaalt waarvoor uw gegevens worden
verwerkt, de geïmplementeerde middelen en alle kenmerken van de behandeling, uitgelegd in deze
verklaring.
"Gegevensverwerking" betekent elke bewerking van uw persoonlijke gegevens, of het nu gaat om
verzameling, registratie, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik,
communicatie via uitzending of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of interconnectie en
archivering, wissing of vernietiging.
Voor bepaalde diensten kan La Petite Merveille gespecialiseerde bedrijven gebruiken die uw
gegevens verwerken in opdracht van La Petite Merveille en volgens de instructies van La Petite
Merveille, in overeenstemming met deze verklaring. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden
doorgegeven aan deze bedrijven.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming
("DPO") door te schrijven naar het volgende adres: Rue du Comte Th. D’Ursel, 51 - 6940 Durbuy of
door hem een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@lpm.be.

3. CATEGORIEËN VAN GEGEVENS VERWERKT DOOR LA PETITE MERVEILLE

La Petite Merveille moet soms informatie verwerken, deze gegevens zijn, van welke aard dan ook,
door u of door derden geleverd, voor zover de behandeling nodig of nuttig is voor de uitoefening van
La Petite Merveille activiteiten.
De persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant zijn betrokken tot zijn identiteit, zijn huis. Deze
gegevens worden aan La Petite Merveille meegedeeld door de aflevering of verzending naar La Petite
Merveille door de klant van een ingevuld formulier of een afgedrukt document, ongeacht het
medium; of op een andere manier (bijvoorbeeld: per post, telefoon, e-mail ...).

Gegevens Categorieën:
● Klantidentificatie Gegevens: deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u
informatie opvraagt of klant wordt. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres.
● Gegevens over uw gewoontes en voorkeuren: deze gegevens komen uit keuzes die u tijdens
de reservering hebt gemaakt (bijvoorbeeld een specifiek dieet).
● Video-opnamen: gegevens van videobewakingssystemen die zijn verzameld ten behoeve van
bewijs of controle. Onze bewakingscamera's bevinden zich in en rond ons avonturenpark.
La Petite Merveille behandelt geen zogenaamde gevoelige gegevens, namelijk die met betrekking tot
uw ras of etnische afkomst, de politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke
oriëntatie, of gezondheid, leven en seksuele geaardheid gegevens.

4. DEFINITIES VAN GEGEVENSVERWERKING

La Petite Merveille verzamelt en behandelt persoonlijke gegevens voor de doelen hieronder
geciteerd. Deze doelen zijn bepaald door La Petite Merveille voor de behoefte van haar activiteiten.
Alleen de benodigde gegevens en rapporten met betrekking tot een fijnheidsgegevens worden
behandeld.

Doeleinden:
● Om te reageren op een verzoek verzonden via een online formulier, voor vragen,
reserveringen of klachten;
● Om een boekingsbevestiging te verzenden;
● Om een factuur te verzenden;
● Voor het beheer van de klanten en de realisatie van statistieken;
● Om te zorgen voor naleving van beveiliging verplichtingen;
● Om wijzigingen in het privacybeleid te kunnen melden;
● Om vervolging voor incidentele schade aan apparatuur of accommodatie van La Petite
Merveille mogelijk te maken.

26 juli 2018 4

Als onderdeel van de verwerking van uw persoonlijke contactgegevens, namelijk uw
telefoonnummer en uw e-mailadres, zal La Petite Merveille u van tevoren toestemming vragen om u
informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen via directe marketing acties of
nieuwsbrieven.

5. RECHTEN BIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

5.1. Recht van toegang, rectificatie en wissing
U hebt recht op toegang tot de gegevens over u vanuit La Petite Merveille. U kunt dan vragen of La
Petite Merveille omgaat met uw persoonlijke gegevens, voor welke doeleinden ze worden
behandeld, welke categorieën gegevens worden verwerkt, aan welke ontvangers ze
gecommuniceerd zijn en de herkomst van deze gegevens.
Als u vindt dat uw gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze te
corrigeren.
U hebt ook een wisrecht in bepaalde specifieke gevallen en voor bepaalde gegevens. Aan het einde
van het contract met La Petite Merveille kunt u vragen dat La Petite Merveille stopt met het gebruik
van uw persoonlijke gegevens, zelfs als het uw eerdere gegevens kan behouden wanneer dit
noodzakelijk is ten behoeve van bewijsvoering.
5.2. Recht op oppositie
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde behandelingen van uw persoonlijke
gegevens, zoals het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Het is echter niet mogelijk
om bezwaar te maken tegen een behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract met La
Petite Merveille voor de naleving van een wettelijke of reglementaire bepaling die La Petite Merveille
onderworpen blijft.
5.3. Je rechten uitoefenen
U kunt uw rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke aanvraag gedateerd en ondertekend
en samen verzonden met een kopie van uw identiteitskaart naar onze Delegate voor
gegevensbescherming («DPO») door te schrijven naar het adres Rue du Comte Th. D’Ursel, 51 - 6940
Durbuy of door een e-mail te sturen naar dpo@lpm.be.


6. DUUR VAN DE GEGEVENSBEHOUD

La Petite Merveille zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig
is voor de verwerking waarvoor het is verzameld en voor een maximum van 5 jaar om aan wettelijke
en fiscale verplichtingen te voldoen. Aan het einde van deze periode worden uw gegevens gewist of
geanonimiseerd.

7. VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte
(EER) of met bij een onderaannemer die een toereikend niveau van gegevensbescherming
garandeert.

26 juli 2018 5

Adventure Valley beschermt de persoonlijke gegevens die onder controle zijn verzameld door
technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals, onder meer, codering, antivirus,
firewalls, toegangscontrole.
Toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door bevoegde personen, waarvoor een
toegang nodig is voor het vervullen van hun opdracht. Deze mensen worden aangehouden om
professionele discretie en moeten voldoen aan alle vastgesteld om de vertrouwelijkheid van
persoonlijke gegevens te waarborgen technische eisen.
Indien er een inbreuk is op de beveiliging van uw gegevens zal Le Sanglier des Ardennes alle nodige
maatregelen nemen om de oorzaak van de overtreding en remedie snel te identificeren. Zonodig
informeert Le Sanglier des Ardennes u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, over dit incident.

8. ZEND EEN KLACHT

In het geval van geschillen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht
indienen bij onze Delegate voor gegevensbescherming («DPO») door te schrijven naar het postadres:
Rue du Comte Théodule d’Ursel, 14 - 6940 Durbuy of door een e-mail te sturen naar dpo@lpm.be.
U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy per post:
Drukpersstraat, 35 in 1000 Brussel, via e-mail: commission@privacycommission.be of telefonisch op
nummer 02/274.48.00.